bàn1n:generation, period of time or era.Kàgvp ànglí bàntaq Moshií Israelrì svng shøːl yàngà.'In the Old Testament era Moses led the Israelites.'Englikrìí èøp yv̀ngshà we bàn taq.'During the English colonial ruling period.'4.4.1.7Era