saqgàngn:cliff, steep slope.Rvmeti rvgaq nø saqgàng wa íe.'Ramethi land is mountainous.'Matkyung and Phala dialect use 'paq' instead of 'saq'.4.5Locationsaqgàng mvtún:cliff.