døngtángquant:all (from all regions).Móng døngtáng kèní vsv̀ng kø̀me.People from all over are coming together.'=kamóng màmóng, kaya4.1.3.3Group of things