chú1onmonomatopoeic adverb; sighǃ.Dèni nø nò dvzaqshì dv́rshà wí chú wàdv́rshàé.'As for today, we are so tired since we worked so hard.'