2v.t:apply, smear, paint.Tiqni nø nosií záshì nø̀ rvshàrì dì lv́m dang tvrà yv́ng vyálshìe wa.'One day having put fermented beans (all over his body), he lied down on the road the monkeys would come down.'zángv.t:first person singular form of zá; it is a combination of zá ng =záng.Chø̀m tvróngrì zìí zángòe.'I am painting the house post.'