rìng2vrìngv.t:1exhort.Noqgú sv̀ng dì lv́m vrìngòe.'He exhorts people to go to the church.'2call out.Vní vshø̀mgo shvt bǿò kvtní wa mvrìng kaq sv̀ng vrìng daqòe.'When (they) killed two or three animals (they) will inform/call out to the village.'5.5.1.4.1Call