Gø̀mlatn:Geumlat; family name.Weyv́ng kèní Svlúng rvp àngkàng nø Gø̀mlat dvkaq íámì. 'From there, the family of Salung forefather is Geumlat.'