Kàgvbùn:Khagabu; mountain name.It is the highest mountain in Myanmar.1.8.2.4Names of mountains