dòshú dògan:leisurely, at one's own time, live without worry.V́mpà màkøtnv́mshaq dòshú dòga ngaqshìe.'(He) is sitting idly without having prepared the dinner.'=nøt lø̀mlø̀m, pànøt mànøt9.2.12Expression.