Chínpn:Chin; one of the major tribes in Myanmar.1.8.1.4Tribal namesChíndongn:Chin hills.Wekvt nø akvt Chindong taq yo rì dongzvlat vlò rì ó. 'Then what is called "Dongzalat" (means azalea) now grows in the Chin hills.'<Bur.