chàng1adv:1at once, directly.Bø̀go chàng shìe.'The snake died at once.'4.4.6.6Once2straight, go through.Yangon kèní Mandalay yv́ng mànarshì shaq Mvjínà sv̀ng chàng loe.'Without stopping at Mandalay he went home straight from Yangon to Myitkyina.'Shìgùng móng døng dak ke chàng gòng range.'I will come by on my way to the mountains.'9.6.3Discourse markerscháng vchøn:straight through.Cháng vchø yaq bǿà.'Stabbed straight through.'