dùmùnbe many, great multitude.Sasèrì dùmùn kø̀me.'A multitude of birds gathering up.'4.1Quantitydùmùn dùsháquant:countless; massive amount or number of.Vsv̀ng dùmùn dùshá di rae.'A multitude of people will come.'