chùngv.t:hang something from a hook or branch, swing.Dvnggúng chv̀ng èchùngò.'Please hang the bag.'Àngí nø kànggo pòrlòng shàmò dángí, shǿng tiqgùng taq chùːngòe wa.'He having skinned the tiger hung (that skin) on a tree, it is said.'Shǿng dvgv̀ngyv́ng chúngshìe.'He is swinging himself on the branch.'Sv̀mrérì chúngshì nø̀ mvnshìe.'Children are playing hanging (from the branch) up and down.'Changes to a high tone before -shì.