duqv.i:throw up, vomit.V́mbǿà rì shvngbe duq bǿà.'(He) vomited all he had eaten.'duq dvzønv.i:feel like vomiting, or have a queasy feeling.Yatì ak bǿngà rvt duq dvzøne.'I feel like vomiting after eating honey comb.'=weqweqduq vlv́ngv.i:feel like vomiting, or have a queasy feeling.=duq dvzøn